Nawigacja

Dokumenty

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 2018-2021

 

 

 

Zał. do Uchwały nr 5/2015/2016 Rady Pedagogicznej z dnia 15.09.2015 r.

 

 

 

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1

W ŁOMŻY

NA LATA 2018-2021

 

 

 

 

Podstawa Prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz akty wykonawcze do ustawy
 •  Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku – Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. Z 2009 nr 4 poz. 17)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, Nr 186, poz.1324 ).
 • Statut Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łomży

Źródła opracowania koncepcji:
Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

I. Charakterystyka przedszkola.

Nazwa przedszkola:  Przedszkole Publiczne nr 1 w Łomży

Adres : 18 – 400 Łomża ul. Wyzwolenia 1A     Telefon:     86 216 22 50

Adres  e - mail: przedszkole1lomza@onet.pl

Strona internetowa:  http://www.przedszkole1lomza.edupage.org

Nazwisko i imię dyrektora:  Kamińska Anna          

Liczba dzieci: około 125

Liczba zatrudnionych nauczycieli: 15

Liczba pracowników administracji i obsługi: 16     

Czas pracy przedszkola  - od 6.30 – 17.00 oprócz sobót, niedziel i świąt

Podstawa programowa   - Realizacja codziennie między godz. 8.00-13.00

Przerwa wakacyjna         - Ustala i zatwierdza organ prowadzący

Organ prowadzący          - Urząd Miasta Łomża - Prezydent Miasta Łomża

Nadzór pedagogiczny     - Kuratorium Oświaty w Białymstoku - Podlaski Kurator Oświaty

Przedszkole mieści się w wolnostojącym, dużym, jednopiętrowym budynku. Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny, odległy od hałasu miejskiego.  W okolicy przedszkola nie ma zakładów przemysłowych. Budynek położony jest na osiedlu o zabudowie jednorodzinnej.

W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, posiadająca wykształcenie wyższe w większości magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w różnego typu szkoleniach, kursach i warsztatach.

Przedszkole oprócz zajęć wychowawczo- dydaktycznych organizowanych przez nauczycieli, oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe, które również mają pozytywny wpływ na ich wszechstronny rozwój.

1. Oferta zajęć dodatkowych:

- rytmika z umuzykalnieniem

- koło teatralne

- zajęcia taneczne

- zajęcia plastyczne

- zajęcia specjalistyczne

- katecheza (dzieci 5 letnie, których rodzice wyrażają taką wolę)

2. Współpraca z rodzicami :

 Współpraca z rodzicami jest podstawową działalnością przedszkola. Pragniemy, aby rodzice wspólnie z nauczycielami podejmowali działania wpływające na rozwój dziecka, brali udział w zajęciach, wycieczkach, imprezach i uroczystościach przedszkolnych. Realizując różnego rodzaju działania pogłębiamy współpracę na płaszczyźnie rodzic – dziecko - nauczyciel, co prowadzi do wzrostu poziomu edukacyjnego i lepszym przygotowaniem dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

 • wszechstronny rozwój dziecka,
 • dążenie do jednolitych oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych,
 • zapoznanie z programami, które wykorzystujemy w pracy z dziećmi,
 • przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, podejmowanie wspólnych działań,
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
 • przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami
 • rodzice aktywnie biorą udział w życiu przedszkola i mają wpływ na jego funkcjonowanie

 

Wśród form współpracy wyróżniamy :

 • uroczystości i imprezy  przedszkolne (np. Jasełka, bal karnawałowy)
 • kąciki dla rodziców z informacjami
 • imprezy rodzinne w ogrodzie,( Festyn, Spartakiada rodzinna)
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • organizowanie warsztatów dla rodziców, spotkania ze specjalistami,
 • zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,
 • spotkania adaptacyjne dla rodziców i dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
 • rozmowy indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
 • prowadzenie kącików informacyjnych dla rodziców, eksponowanie prac dzieci,
 • konkursy, wycieczki
 • angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup,
 • organizowanie przez rodziców spotkań z ludźmi różnych zawodów
 • udział w akcjach charytatywnych i prospołecznych: Góra grosza, Szlachetna paczka, Paczka dla psiaczka, Cała Polska czyta dzieciom
 • dni otwarte podczas, których dziecko może przyjść z rodzicem i poznać przedszkole
 • gazetka Ploteczki Jedyneczki zawierająca ciekawe informacje z życia przedszkola

 

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Przedszkole jako instytucja wychowawczo-dydaktyczna aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu promocji i uatrakcyjnienia podejmowanych działań wychowawczych i edukacyjnych. 

Dzięki dobrze zorganizowanej współpracy ze środowiskiem lokalnym realizujemy  z pasją swoje zamierzenia wychowując twórczych, radosnych i kreatywnych absolwentów. Staramy się o to, aby każde dziecko odnalazło się w nowym dla siebie środowisku, wspomagamy je w indywidualnym rozwoju, wspieramy jego aktywność twórczą.

 • Urząd Miasta Łomży, Wydział Promocji i Sportu – udział w akcjach sprzątanie świata, udział przedstawicieli władz lokalnych w uroczystościach przedszkolnych i konkursach.
 • Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Łomży w celu organizowania spotkań ze specjalistami dla rodziców i nauczycieli.
 •  W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną oraz jej oddziałami  dzieci 5- letnie  uczestniczą w zajęciach bibliotecznych 1raz w miesiącu , dzieci młodsze 3-4 letnie według potrzeb
 • Nasza placówka współpracuje również z innymi  łomżyńskimi przedszkolami , ze szkołami podstawowymi  tj. Szkołą Podstawową

Nr 5 w Łomży, Szkołą Podstawową w Zbójnej, oraz szkołami ponadgimnazjalnymi – Liceum Plastycznym w Łomży .

 • Współpracę nawiązaliśmy także z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – zapraszanie pielęgniarek na uroczystości przedszkolne.
 • Filharmonia Kameralna w Łomży( inne instytucje)- organizowanie spotkań dla dzieci na terenie przedszkola oraz poza nim.
 • W ramach współpracy z Teatrem Lalki i Aktora w Łomży oraz innymi teatrami, dzieci biorą udział w edukacji teatralnej.

-wizyty w teatrze – 2 razy w roku, przedstawienia w placówce – 1 raz w miesiącu,

- spotkania aktorów teatralnych z dziećmi w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

 • Współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Turośli w celu szerzenia tradycji związanych z regionem kurpiowszczyzny.
 • W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łomży, bierzemy udział w imprezach sportowych organizowanych na Stadionie Miejskim oraz uczestniczymy w programie „Podwodne przedszkole” realizowanym na Pływalni nr 2.
 •  Współpraca z Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi, oraz Muzeum Przyrody w Drozdowie opiera się na organizowaniu wyjazdów i  lekcji edukacyjnych   mających na celu poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych i rekreacyjnych naszego regionu   oraz   zdobywaniu wiedzy i umiejętności poprzez własne doświadczenia i obserwacje przyrodnicze.
 • Muzeum Północno –Mazowieckie oraz Skansen w Nowogrodzie oferuje ciekawe zajęcia,  dzięki którym dzieci pogłębiają swoją wiedzę na temat regionu ,w którym mieszkają.
 • Nawiązana współpraca z Przychodnią Rodzinną oraz Dietetykiem  daje możliwość  szerzenia zdrowego stylu życia, doboru odpowiednich pokarmów, oraz wczesnej profilaktyki wielu chorób.
 • Współpracujemy z Komendą Miejską Policji w Łomży - organizowane są spotkania z policjantami na terenie przedszkola; poznanie umundurowania oraz zawodu policjanta; prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowania się wobec osób obcych i zwierząt; organizowane są też  wycieczki do Komendy Policji;
 • Przedszkole współpracuje także z Komendą Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży w celu organizowania wycieczek do siedziby Straży Pożarnej; zajęć edukacyjnych w formie pokazów  z udziałem strażaków; zapraszanie strażaków do przedszkola na uroczystości.
 • Nadleśnictwo w Łomży oferuje nam ciekawe zajęcia dotyczące poszanowania roślin i zwierząt żyjących w środowisku leśnym.
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego –popularyzowanie wiedzy  i podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa na drodze,  zapinania pasów w samochodzie, jazdy dzieci w fotelikach , nieprowadzenia pojazdów pod wpływem środków odurzających.
 •  Schronisko dla bezdomnych psów „Arka” – odwiedzanie i oglądnie schroniska; rozmowy z osobami zajmującymi się zwierzętami – poznanie pracy ludzi w schronisku; uczenie dzieci odpowiedzialności za zwierzęta, które mają w swoich domach; organizowanie akcji zbiórki karmy dla zwierząt przebywających w schronisku.
 • Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łomży – profilaktyka zanieczyszczeń środowiska i zagrożeń dla życia i zdrowia.
 • W ramach współpracy z Teatrem Lalki i Aktora w Łomży oraz innymi teatrami, dzieci biorą udział w edukacji teatralnej.

 (wizyty w teatrze – 2 razy w roku, oraz przedstawienia w placówce – 1 raz w miesiącu).

 • Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Łomży, w ramach współpracy organizowane są spotkania dla rodziców i nauczycieli.
 •  W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną dzieci starsze 5 i 6-letnie biorą udział w zajęciach bibliotecznych 1raz w miesiącu.
 • Współpracujemy z Komendą Miejską Policji w Łomży i zapraszamy kilka razy w roku policjantów na zajęcia.
 • Przedszkole współpracuje również z Komendą Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.
 • Szkołami podstawowymi Nr 2 i Nr 5 w Łomży, Szkołą Podstawową w Zbójnej, Łomżyńskimi przedszkolami.
 • Współpracuje także z uczelniami wyższymi: Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości Im. B. Jańskiego oraz Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
 • W ramach współpracy z Pływalnią Miejską nr 2 bierzemy udział w programie: „Podwodne przedszkole”
 • Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi
 • Muzeum Przyrody w Drozdowie, Muzeum Północno -Mazowieckie
 • Filharmonią Kameralną w Łomży, innymi instytucjami.

 

II. Wizja Przedszkola


1. Przedszkole jest przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku.

2. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.

3. Rzetelnie przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole.
4. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

5. Stwarza atmosferę sprzyjającą akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”.

6. Wspiera w swych działaniach indywidualny rozwój każdego dziecka.

7. Stwarza dzieciom możliwość kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, samorealizacji i poznawania otaczającej    rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

8. Zajęcia oparte są na  metodach aktywizujących.
9.  Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

10. Działania Przedszkola ukierunkowane są na dziecko, jego potrzeby, umożliwiamy mu wszechstronny rozwój osobowości.
11. Zatrudnia wykwalifikowaną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczna.
12. Społeczność przedszkola przestrzega praw dziecka, dba o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
13. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym oraz współpracuje za środowiskiem.

III. Misja Przedszkola

Przedszkole :
1. Skoncentrowane jest na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności.

2. Wychowuje wrażliwego odbiorcę literatury i sztuki .

3. Jest placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka.

4. Pobudza jego aktywność i kreatywność, rozwija talenty, wspiera w pokonywaniu trudności i barier.
5. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
6. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
7. Dba o dobre samopoczucie dziecka, wzmacnia poczucie jego wartości i uczy szacunku do innych, uświadamia mu, że jest kimś wyjątkowym

8. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
9. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do poprawy jakości pracy.

10. Zabiega o partnerstwo z rodziną oraz wspiera rodziców w działaniach wychowawczych i edukacyjnych.

11. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo. Promuje i propaguje zachowania proekologiczne i prozdrowotne.

IV. Model absolwenta
Dziecko kończące przedszkole, potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,

  wykazuje :
- motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
- umiejętność współpracy w grupie,
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
-samodzielność,
-odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
  posiada:
-zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,
-wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
-podstawowa wiedzę o świecie;
  umie:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
rozumie, zna, przestrzega:
- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
-zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
- zasady kultury współżycia, postępowania,
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
nie obawia się:
- występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
- wykazywać inicjatywy w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć.

V. Cele i zadania przedszkola

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

 • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.
 • Realizowany jest program profilaktyki uwrażliwiający na pozytywne nawyki zdrowotne.
 • Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

2. Procesy zachodzące w przedszkolu

 • W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.
 • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.
 • W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 • Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
 • W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.
 • Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.
 • Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

4. Zarządzanie przedszkolem

 • Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania,
 • rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
 • Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
 • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

5.     Respektowane i kształtowane są normy społeczne

 • Dzieci czują się w przedszkolu bezpieczne
 •  Nauczyciele przestrzegają procedur bezpieczeństwa funkcjonujących w przedszkolu
 • Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
 •  Przedszkole podejmuje działania adaptacyjne dla dzieci nowoprzybyłych oraz organizuje „dni otwarte”
 • W placówce realizowane są programy: wychowawczy oraz profilaktyk

6.  Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

 • Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.
 • Nauczyciele przy ustalaniu kierunków pracy z dziećmi w grupie wykorzystują wyniki prowadzonych diagnoz i obserwacji.
 •  Przedszkole ocenia efekty podejmowanych działań w zakresie rozwoju dzieci i podejmuje działania naprawcze.
 • Nauczyciele wykorzystują wnioski z diagnoz i opinie specjalistów przy opracowywaniu programów pracy indywidualnej z dzieckiem.
 • Nauczyciele we współpracy z rodzicami  określają możliwości i potrzeby dzieci

7.      Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

 •  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli
 •  Nauczyciele współdziałają w tworzeniu procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podejmowanych w przedszkolu.
 • Nauczyciele zespołowo opracowują nowe przedsięwzięcia służące edukacji w przedszkolu, poszerzaniu oferty edukacyjnej oraz doskonaleniu własnej pracy
 • Nauczyciele współpracują przy realizacji zadań wynikających z WDN.

8.      Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

 • Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach.
 • Przedszkole informuje środowisko o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań.
 • Przedszkole upowszechnia znaczenie wychowania przedszkolnego

9.      Rodzice są partnerami przedszkola

 • Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
 • Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci, organizuje spotkania ze specjalistami, zajęcia otwarte, warsztaty
 •  Rodzice wspomagają działania przedszkola w zakresie wzbogacania bazy materialnej i dydaktycznej przedszkola.

10.  Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

 •  Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska, bierze udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych.
 • Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
 • Przedszkole organizuje wycieczki tematyczne celem poznania środowiska lokalnego.

11.  Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

 •  Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.
 • Nauczyciele są zaangażowani w ewaluacje wewnętrzną podejmowaną w przedszkolu.
 • Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy przedszkola.
 • Przedszkole wykorzystuje informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola do doskonalenia efektów nauczania i wychowania.
 • Przedszkole analizuje wnioski z badania losów absolwentów i uwzględnia je w pracy z dziećmi.
 • 12.  Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
 • Nauczyciele poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności podczas różnych szkoleń dotyczących rozwój osobisty.
 • Dyrektor prowadzi obserwację zajęć oraz ich poprawność pod względem metodycznym i merytorycznym.
 • W przedszkolu podejmuje się nowatorskie działania, innowacje, eksperymenty.

 

Kierunki działań priorytetowych w latach 2015-2018:

Rok szkolny 2015/2016W bajkowym świecie Rozczytanej Jedyneczki - rozwój zainteresowań czytelniczych dziecka

Rok szkolny 2016/2017 –W wirtualnym świecie bezpiecznie wiruję zdobycze techniki bacznie obserwuję – korzyści i zagrożenia płynące z wirtualnego świata

Rok szkolny 2017/2018 - Śpiewam, tańczę, recytuję twórczość swoją kreuję – w przedszkolnym kręgu twórczości dziecka 

Elementy składowe koncepcji:

- roczne plany pracy przedszkola

- program wychowawczy i program profilaktyki

- plan współpracy z rodzicami

- zestaw programów wychowania przedszkolnego.

* dokument podlega modyfikacji w miarę potrzeb

Opracował zespół w składzie:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszego przedszkola, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane