Nawigacja

HARMONOGRAM NABORU 2016 | KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 2015-2018 | STRATEGIA  DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I  INTERWENCYJNYCH  WOBEC DZIECI | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ DZIECKA | REGULAMIN  RADY RODZICÓW | PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA | PROCEDURA ORGANIZOWANIA SPACERÓW I WYCIECZEK PIESZYCH | PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH | PROCEDURA ZAPEWNIENIA DZIECIOM BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z ODBIERANIEM DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB WOLNYM ZWIĄZKU | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA O STOSOWANIU PRZEMOCY W RODZINIE WOBEC DZIECKA | RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012 | DOKUMENTY DO POBRANIA | Raport z ewaluacji wewnętrznej 2012/2013

Dokumenty

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA O STOSOWANIU PRZEMOCY W RODZINIE WOBEC DZIECKA

 

1.     

 

 

1.            1. Uzyskanie informacji lub przypuszczenie o stosowaniu przemocy wobec dziecka

Gdy nauczyciel jest świadkiem przemocy (np. na terenie lub w okolicy przedszkola), musi interweniować. Dziecku należy zapewnić bezpieczeństwo – trzeba go odseparować od sprawcy przemocy. Jeśli tego wymaga sytuacja, dziecku udziela się pomocy przedmedycznej, ewentualnie wzywa się pogotowie i policję. Jeśli dziecko samo sygnalizuje, że jest krzywdzone, lub nauczyciel ma podejrzenia w tym zakresie, przeprowadza rozmowę z dzieckiem, sporządza notatkę o zdarzeniu lub z przebiegu rozmowy (o ile to możliwe bezpośrednio po zdarzeniu lub rozmowie).

2. Powiadomienie dyrektora lub – w razie jego nieobecności – wskazanego w procedurze nauczyciela (wicedyrektora, wychowawcę, psychologa) o zdarzeniu

O podejrzeniu stosowania przemocy wobec dziecka należy poinformować dyrektora, gdyż to on odpowiada za jakość pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola. Obowiązkiem dyrektora jest także udzielanie wsparcia nauczycielom w realizacji ich zadań. Dodatkowym wsparciem dla nauczyciela w trudnej dla niego sytuacji może być, na tym etapie postępowania, zaangażowanie innych osób, takich jak np. psycholog.

3. Zaproszenie rodzica do przedszkola przez dyrektora

W rozmowie z rodzicem (bezpośredniej lub telefonicznej) trzeba poinformować o celu spotkania, np. wskazać, że dziecko zachowuje się niepokojąco, zgłasza trudności, dlatego warto byłoby się spotkać i porozmawiać o problemie. Termin i czas rozmowy należy dostosować do możliwości organizacyjnych rodzica, podkreślając, że zależy nam na tym, by było to jak najszybciej.

Warto ustalić spotkanie w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, by w trakcie wstępnej rozmowy miało ono zapewnioną opiekę i nie było narażone na dodatkowy stres związany z tym, że coś się dzieje z jego powodu.

4. Wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” (z udziałem dziecka lub pod jego nieobecność, jeśli nie można nawiązać z nim bezpośredniego kontaktu)

Przedszkole wypełnia części I–XV, XVII i XIX–XXI formularza A. Rozmowę z dzieckiem, które jest dotknięte przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności dziecka oraz zapewniających mu bezpieczeństwo, w obecności rodzica, który nie jest sprawcą przemocy, lub innej najbliższej mu osoby.

5. Przekazanie formularza „Niebieska Karta – B” osobie reprezentującej dziecko (rodzicowi, który nie jest sprawcą przemocy, opiekunowi lub osobie zgłaszającej przemoc wobec dziecka)

6. Przekazanie oryginału formularza „Niebieska Karta – A” przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnemu

Oryginał formularza przekazuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od momentu wszczęcia procedury. Kopia pozostaje w dokumentacji przedszkola.

7. Objęcie dziecka i rodziny pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu zgodnie z przepisami

8. Ponowne wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”

Jeśli osoba, wobec której zachodzi podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się ponownie przemocy, należy ponownie wypełnić formularz A w zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia i przesłać go do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. 

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszego przedszkola, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane