Nawigacja

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 2015-2018 | STRATEGIA  DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I  INTERWENCYJNYCH  WOBEC DZIECI | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ DZIECKA | REGULAMIN  RADY RODZICÓW | PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA | PROCEDURA ORGANIZOWANIA SPACERÓW I WYCIECZEK PIESZYCH | PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH | PROCEDURA ZAPEWNIENIA DZIECIOM BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z ODBIERANIEM DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB WOLNYM ZWIĄZKU | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA O STOSOWANIU PRZEMOCY W RODZINIE WOBEC DZIECKA | RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012 | DOKUMENTY DO POBRANIA | Raport z ewaluacji wewnętrznej 2012/2013

Dokumenty

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012

 

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łomży

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej

rok szkolny 2011/2012

 

Obszar 2. Procesy zachodzące w przedszkolu

Wymaganie 3.4. Rodzice są partnerami przedszkola

Raport opracowała Anna Cekała

 
 

SPIS TREŚCI:

I.Strona tytułowa

II.Wprowadzenie

1. Cel ewaluacji

2. Metody zastosowane w ewaluacji

3. Organizacja zbierania informacji

III. Prezentacja wyników, wniosków oraz rekomendacji

IV. Ocena ewaluacji oraz analiza stopnia realizacji

V. Załączniki

- Raporty cząstkowe

- Raport z analizy ankiet do rodziców

- Raport z analizy ankiet do nauczycieli


     II. WPROWADZENIE

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez zespół nauczycieli.

Ewaluacja jest zaplanowanym i podporządkowanym pewnym regułom metodologicznym procesem, polegającym na zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań placówki.

Wykładnią do naszych działań w tym zakresie było Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego, w który zostały opisane wymagania stawiane przez państwo placówkom oświatowym.

Wymagania stawiane przez państwo przedszkolom podzielone zostały na cztery obszary:

·        Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  oraz innej działalności statutowej przedszkola.

·        Procesy zachodzące w przedszkolu.

·        Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

·        Zarządzanie przedszkolem.

Na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 14 września 2011 roku po przedstawieniu przez dyrektora przedszkola, Annę Kamińską, kierunków polityki oświatowej państwa do realizacji w roku szkolnym 2011/2012 podjęliśmy decyzję, że w bieżącym roku szkolnym poddamy ewaluacji wewnętrznej wybrane zagadnienie z Obszaru 3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym:

Wymaganie 3.4. Rodzice są partnerami przedszkola

Przy wyborze przedmiotu ewaluacji kierowaliśmy się zadaniami wynikającymi z kierunków polityki oświatowej  państwa, widzieliśmy również potrzebę bliższej analizy i oceny współpracy przedszkola z rodzicami, a zwłaszcza działań podejmowanych przez nauczycieli, w których uczestniczą rodzice, sposobów wspierania rodziców w wychowaniu dzieci, pozyskiwania opinii i uwzględniania potrzeb rodziców w dalszej pracy dydaktyczno- wychowawczej.

1.     Cel ewaluacji

Celem ewaluacji było zebranie informacji i dokonanie oceny tego, jak wygląda współpraca przedszkola z rodzicami.

2.     Metody zastosowane w ewaluacji

Aby dokonać ewaluacji obranego obszaru zespół ewaluacyjny wykorzystał następujące metody badań :

·        Ankieta skierowana do rodziców

·        Ankieta skierowana do nauczycieli

·        Analiza dokumentacji przedszkola

Wykorzystane metody badań dały nam odpowiedź na postawione w projekcie pytania badawcze.

 

3.     Organizacji zbierania informacji

Na wrześniowym zebraniu Rady Pedagogicznej dyrektor przedszkola, Anna Kamińska powołała zespół do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej z Obszaru 3, w skład którego weszli: Anna Cekała, Małgorzata Zygier –Urbaniak, Ewelina Karwowska, Jolanta Łukaszewicz i Grzegorz Gawroński. Działania zespołu podejmowane w ramach ewaluacji wewnętrznej prowadzone były zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Zespół pracował wg następującego harmonogramu:

Lp.

Miesiąc

Rodzaj przeprowadzonych czynności

1.

Październik- Grudzień

Opracowanie projektu ewaluacji wewnętrznej

2.

Luty- Marzec

Konstruowanie narzędzi badawczych

3.

Kwiecień

Zbieranie danych

4.

Maj

Analiza danych i opracowanie raportu cząstkowego

5.

Czerwiec

Przeprowadzenie koniecznych działań wynikających z ewaluacji, modyfikacja planów

6.

Czerwiec

Opracowanie wyników i wniosków do raportu końcowego

 

III.              Prezentacja wyników, wniosków oraz rekomendacji.

Lp.

Kryteria ewaluacji/ pytania badawcze

Wyniki ewaluacji

Wnioski

Rekomendacje

 
 

1.

W jaki sposób przedszkole pozyskuje opinię rodziców na temat swojej pracy?

 Przedszkola bada opinię rodziców na temat swojej pracy. Głównym źródłem pozyskiwania opinii rodziców na temat pracy przedszkola jest ankieta.

 Brak dokumentacji potwierdzającej wykorzystywanie przez przedszkole opinii rodziców.

Źródło : Złącznik nr 1

Przedszkole, co roku bada opinię rodziców na temat swojej pracy wystosowując do rodziców kwestionariusz ankiety.

Zastosować w badaniu opinii rodziców na temat pracy przedszkola metod badawczych takich jak: wywiad, rozmowa.

 

 

2.

W  jaki sposób przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci?

W latach 2009/2010; 20210/2011, oraz w roku szkolnym 2011/2012 zorganizowano spotkania ze specjalistami w celu wspierania rodziców i pomocy im w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.  Prowadzone są co roku zajęcia otwarte dla rodziców we wszystkich grupach wiekowych.  Nauczyciele informują rodziców o problemach, kłopotach a także sukcesach dzieci w kontaktach indywidualnych.

W latach 2009/2010 i 2010/2011 nauczyciele dokonywali dokumentowania kontaktów indywidualnych z rodzicami w dziennikach. Zapisy prowadzone są niesystematycznie i tylko w niektórych grupach.

W roku szkolnym 2011/2012 dzienniki wszystkich grup zawierają kartę kontaktów indywidualnych. Nauczyciele dokumentują kontakty indywidualne .

 

Źródło: Załącznik nr 2

Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci informując na bieżąco o kłopotach i sukcesach dzieci, organizując zajęcia otwarte i spotkania ze specjalistami, rozmowy indywidualne, objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieci tego wymagające.

Podejmować działania wspierające rodziców w procesie wychowawczym poprzez organizowanie warsztatów dla rodziców w poszczególnych grupach.

 

Systematycznie prowadzić karty indywidualnych kontaktów z rodzicami we wszystkich grupach wiekowych.

 

 

3.

 

W jakich działaniach przedszkola uczestniczą rodzice?

 

 

Rodzice zawsze informowani są o możliwościach współpracy z przedszkolem na zebraniach, podczas indywidualnych kontaktów z rodzicami oraz poprzez informacje zawieszane na tablicach informacyjnych i stronie internetowej przedszkola, dzięki czemu uczestniczą w wielu działaniach podejmowanych przez przedszkole. Najczęściej i najchętniej rodzice biorą udział w uroczystościach i imprezach okolicznościowych, akcjach charytatywnych, spotkaniach z psychologiem, zajęciach otwartych i przedstawieniach teatralnych. W tym roku po raz pierwszy rodzice wzięli udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Źródło: Załącznik nr 3

 

Przedszkole zawsze angażuje rodziców w działania na rzecz dzieci i placówki co sprzyja polepszeniu współpracy przedszkola z rodzicami. Rodzice najchętniej biorą udział w uroczystościach, zajęciach otwartych, spotkaniach ze specjalistami z poradni Psychologiczno- pedagogicznej i akcjach charytatywnych.

 

 

Motywować rodziców do działań na rzecz przedszkola.

 

4.

 

W jaki sposób przedszkole uwzględnia w swojej pracy potrzeby i oczekiwania rodziców?

 

 

Potrzeby i oczekiwania rodziców są uwzględniane w pracy przedszkola w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych. Zmodernizowano plac przedszkolny tak, aby dzieci nie były narażone na niebezpieczeństwo. Część sal przedszkolnych wyposażone zostały w nowe, funkcjonalne i estetyczne meble, stoliki i krzesełka. Uwzględniając oczekiwania rodziców wprowadzono dodatkowe zajęcia z tańca. Zajęcia otwarte dla rodziców odbywały się dwa razy w roku w każdej grupie wiekowej. Wydłużono czas pracy placówki.

 

Źródło: Załącznik nr 4

 

Przedszkole co roku bada potrzeby i oczekiwania rodziców, które w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych uwzględnia w swojej pracy.

 

Modyfikować narzędzia do  badań potrzeb i oczekiwań rodziców.

W miarę możliwości finansowych:

- doposażyć pozostałe sale w odpowiednie, estetyczne meble, stoliki i krzesełka dla dzieci:

-wzbogacić plac zabaw w odpowiednie do wieku dzieci urządzenia i zabawki.

 

 

IV.              Ocena ewaluacji oraz analiza stopnia realizacji

Nasze wewnętrzne badanie doprowadziło do określenia poziomu spełnienia wybranych wymagań, które przedszkole może spełnić na pięciu poziomach:

1)    poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę;

2)    poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę;

3)    poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę;

4)    poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę;

5)    poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Lp.

Kryterium ewaluacji

Ocena

Sugerowany stopień spełnienie od A do E

Zadowalająca

Niezadowalająca – zadanie wymaga jeszcze pracy

Zadanie wymaga natychmiastowych działań naprawczych

1.

Przedszkole pozyskuje opinię rodziców na temat swojej pracy.

+

 

 

B

2.

Przedszkole wspiera rodziców wychowaniu dzieci.

+

 

 

A

3.

Rodzice uczestniczą w wielu działaniach podejmowanych przez przedszkole.

+

 

 

A

4.

Przedszkole uwzględnia w swojej pracy potrzeby i oczekiwania rodziców.

+

 

 

A

 

 

 

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łomży

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej

 

Obszar 2. Procesy zachodzące w przedszkolu

 

 

Wymaganie 2.3 : Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany.

Raport opracowała:

Aldona Wojewoda

 

Łomża –czerwiec- 2012 rok

SPIS TREŚCI:

 

I. Strona tytułowa

II. Wprowadzenie

1. Cel ewaluacji

2. Metody zastosowane w ewaluacji

3. Organizacja zbierania informacji

III. Prezentacja wyników, wniosków oraz rekomendacji

IV. Ocena ewaluacji oraz analiza stopnia realizacji

V. Załączniki

- Raporty cząstkowe

- Raport z analizy ankiet do rodziców

- Raport z analizy ankiet do nauczycieli

- Kwestionariusz wywiadu z Dyrektorem Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łomży

- Kwestionariusz ankiety dla rodziców

- Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

 

I. WPROWADZENIE

 

  W bieżącym roku szkolnym 2011/2012 w ramach ewaluacji wewnętrznej zajmowaliśmy się analizą wymagania: 2.3 Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany. Uważamy, iż procesy dotyczące rozwoju i edukacji dzieci powinny być odpowiednio zaplanowane, gdyż ich charakter wpływa na rozwoju dzieci. Szukając odpowiedzi na nurtujące nas pytania przeanalizowaliśmy i opracowaliśmy szereg pojęć w obrębie tego zagadnienia. Zgodnie z projektem ewaluacyjnym zespół opracował: kwestionariusz ankiety do rodziców i nauczycieli, a także zestawy zagadnień do analizy odpowiedniej dokumentacji. Zbieranie danych przebiegało zgodnie z terminami wyznaczonymi w projekcie.

 

1.     Cel ewaluacji

Celem ewaluacji było pozyskanie wiedzy i uzyskanie informacji o spełnieniu przez placówkę wymagania 2.3 Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany.

 

2.      Metody zastosowane w ewaluacji

Podstawową formą pozyskania informacji o badanym wymaganiu była ankieta, która została skierowana do nauczycieli oraz rodziców. Bardzo istotną metodą prowadzącą do uzyskania niezbędnej wiedzy była analiza dokumentacji placówki. Został również przeprowadzony wywiad z dyrektorem przedszkola, który stanowił również bogate źródło informacji.

 

 

3.      Organizacji zbierania informacji

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez zespół nauczycieli w składzie: Aldona Wojewoda, Dorota Kucisz, Ewa Jurzak oraz Julia Dziekońska, powołanym przez dyrektora przedszkola. Spotkania zespołu ewaluacyjnego odbywały się dwa razy w miesiącu. W tym czasie zespół opracował: projekt ewaluacyjny, analizował źródła informacji, ustalił metody oraz narzędzia niezbędne do procesu badawczego. Następnie zostały przygotowane raporty cząstkowe, podsumowanie ankiet do rodziców i nauczycieli oraz wywiadu z dyrektorem przedszkola.

 

Zespół pracował wg następującego harmonogramu:

 

Lp.

Miesiąc

Rodzaj przeprowadzonych czynności

1.

Wrzesień- Październik

Opracowanie planu ewaluacji

2.

Listopad-Styczeń

Konstruowanie narzędzi badawczych

3.

Luty

Organizacja zbierania danych

4.

Marzec-Kwiecień

Zbieranie danych

5.

Luty -Marzec

Analiza danych i opracowanie raportu cząstkowego

6.

Kwiecień –Maj

Przeprowadzenie koniecznych działań wynikających z ewaluacji, modyfikacja planów

7.

Czerwiec

Opracowanie wyników i wniosków do raportu końcowego

 

 

 

Prezentacja wyników:

Lp.

Kryteria ewaluacji/ pytanie badawcze

Wyniki ewaluacji

Wnioski

Rekomendacje

 
 

1.

Czy nauczyciele wdrażają zapisy podstawy programowej dotyczące zalecanych warunków i sposobu jej realizacji?

W przedszkolu wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Nauczyciele przestrzegają zasady 1/5 tygodniowego zagospodarowania czasu dziecka w przedszkolu, odpowiednio dokumentując to w dziennikach zajęć.  

Nauczyciele w swojej pracy przestrzegają zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest systematycznie wdrażana, przestrzegane są zalecane warunki i sposoby jej realizacji.

 

2.

W jaki sposób w przedszkolu przebiegają procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci?

Wszystkie procesy związane ze wspomaganiem rozwoju i edukacją dzieci są odpowiednio planowane, w oparciu o dokumentację taką jak: podstawa programowa, program wychowania przedszkolnego oraz roczny plan pracy przedszkola. 

Procesy edukacyjne przebiegają w sposób zaplanowany.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w przedszkolu przebiegają prawidłowo.

 

3.

W jaki sposób rozpoznawane są potrzeby i możliwości dziecka?

 

Potrzeby i możliwości dziecka rozpoznawane są dzięki przeprowadzaniu obserwacji (wstępnej i końcowej) dzieci młodszych oraz diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich. Po przeprowadzeniu tych czynności nauczyciele przystępują do analizy wyników oraz ukierunkowania swojej pracy.

Dwa razy w roku nauczyciele przeprowadzają obserwacje w grupach 3-4 latków oraz diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich.

Wdrażać wnioski z wyników obserwacje 3-4 latków oraz diagnozy 5-6 latków.

 

4.

W jaki sposób w przedszkolu przebiega praca z dzieckiem zdolnym oraz wspieranie dzieci z deficytami.

 

Po ustaleniu wniosków z obserwacji i diagnozy, tworzone są kierunki do dalszej pracy, które wyznaczają tor działania z dzieckiem zdolnym, a także stwarzanie okazji do niwelowania trudności, które zostały stwierdzone u dzieci z deficytami. W grupach 5-6 latków funkcjonują programy do pracy z dzieckiem przejawiającym pewne uzdolnienia Nauczyciele również tworzą plany pracy wyrównawczej, które służą wspieraniu dzieci z deficytami.

W przedszkolu rozwijane są zainteresowania i uzdolnienia dzieci poprzez organizowanie zajęć dodatkowych tj.: koło teatralne, zajęcia plastyczne, zajęcia umuzykalniające.

Objąć pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci przejawiające uzdolnienia.

 

5.

Czy dyrektor w ramach nadzoru pedagogicznego monitoruje wdrażanie podstawy programowej?

Dyrektor przedszkola w ramach nadzoru pedagogicznego prowadzi systematyczny monitoring wdrażania podstawy programowej oraz realizacji procesów edukacyjnych, co w dużym stopniu podnosi efektywność kształcenia. Najczęściej w ramach nadzoru pedagogicznego dokonuje obserwacji zajęć, hospitacji, kontroli dokumentacji.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są systematycznie monitorowane przez dyrektora przedszkola.

Kontynuować formy monitorowania wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

 

 

Ocena ewaluacji oraz analiza stopnia spełnienia kryteriów

 

Lp.

Kryterium ewaluacji

Ocena

Sugerowany stopień spełnienie od A do E

Zadowalająca

Niezadowalająca – zadanie wymaga jeszcze pracy

Zadanie wymaga natychmiastowych działań naprawczych

1.

Przedszkole wykorzystuje zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.

+

 

 

A

2.

Procesy edukacyjne są planowane.

+

 

 

A

3.

Potrzeby i możliwości dzieci są monitorowane dzięki przeprowadzaniu obserwacji i diagnozy.

+

 

 

A

4.

Wnioski z diagnozy i obserwacji służą do wyznaczenia kierunku pracy z dzieckiem zdolnym oraz dzieckiem z deficytami.

 

+

 

B

5.

Dyrektor w ramach nadzoru pedagogicznego monitoruje realizację podstawy programowej.

+

 

 

A

 

poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę;
poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę;
poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę;
poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę;
poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszego przedszkola, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane