Nawigacja

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 2012-2015 | STRATEGIA  DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I  INTERWENCYJNYCH  WOBEC DZIECI | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ DZIECKA | REGULAMIN  RADY RODZICÓW | PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA | PROCEDURA ORGANIZOWANIA SPACERÓW I WYCIECZEK PIESZYCH | PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH | PROCEDURA ZAPEWNIENIA DZIECIOM BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z ODBIERANIEM DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB WOLNYM ZWIĄZKU | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA O STOSOWANIU PRZEMOCY W RODZINIE WOBEC DZIECKA | RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2011/2012 | DOKUMENTY DO POBRANIA | Raport z ewaluacji wewnętrznej 2012/2013

Dokumenty

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 2012-2015

 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1

W ŁOMŻY

NA LATA 2012-2015

 

 

 

 

Podstawa Prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz akty wykonawcze do ustawy
  •  Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, Nr 186, poz.1324 ).
  •  Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku – Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. Z 2009 nr 4 poz. 17),
  • Statut Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łomży

 

Źródła opracowania koncepcji:
Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

I. Charakterystyka przedszkola.

Nazwa przedszkola:  Przedszkole Publiczne nr 1 w Łomży

Adres : 18 – 400 Łomża ul. Wyzwolenia 1A

Telefon: 86 216 22 50

Adres  e - mail:przedszkole1lomza@onet.pl

Strona internetowa:http://www.przedszkole1lomza.edupage.org

Nazwisko i imię dyrektora:Kamińska Anna          

Liczba dzieci:125

Liczba zatrudnionych nauczycieli: 13

Liczba pracowników administracji i obsługi:  16     

Czas pracy przedszkola - od 6.30 – 17.00 oprócz sobót, niedziel i świąt

Podstawa programowa - Realizacja codziennie między godz. 8.00-13.00

Przerwa wakacyjna - Ustala i zatwierdza organ prowadzący

Organ prowadzący - Urząd Miasta Łomża - Prezydent Miasta Łomża

Nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty w Białymstoku - Podlaski Kurator Oświaty

Przedszkole mieści się w wolnostojącym, dużym, jednopiętrowym budynku. Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny, odległy od hałasu miejskiego.  W okolicy przedszkola nie ma zakładów przemysłowych. Budynek położony jest na osiedlu o zabudowie jednorodzinnej.

W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, posiadająca wykształcenie wyższe w większości magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w różnego typu szkoleniach, kursach i warsztatach.

Przedszkole oprócz zajęć wychowawczo- dydaktycznych organizowanych przez nauczycieli, oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe (płatne i bezpłatne), które również mają pozytywny wpływ na ich wszechstronny rozwój.

1. Oferta zajęć dodatkowych:

- język angielski

- rytmika z umuzykalnieniem

- gimnastyka korekcyjna

- koło teatralne

- zajęcia taneczne

- zajęcia plastyczne

- zajęcia specjalistyczne

- katecheza (dzieci 6 letnie, których rodzice wyrażają taką wolę)

 

2. Współpraca z rodzicami :

· Placówka nasza wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej, uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka.

·  W ramach pedagogizacji rodziców organizujemy prelekcje specjalistów w danej dziedzinie

·  Angażujemy rodziców do udziału w warsztatach oraz uroczystościach przedszkolnych

·  Organizujemy zebrania ogólne i grupowe, oraz konsultacje indywidualne

·  Rodzice biorą udział w akcji „Czytające przedszkole”

·  W przedszkolu uwzględniana jest dieta dla dzieci z alergiami pokarmowymi

 

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

· W ramach współpracy z Teatrem Lalki i Aktora w Łomży oraz innymi teatrami, dzieci biorą udział w edukacji teatralnej.

 (wizyty w teatrze – 2 razy w roku, oraz przedstawienia w placówce – 1 raz w miesiącu).

· Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Łomży, w ramach współpracy organizowane są spotkania dla rodziców i nauczycieli.

· W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną dzieci starsze 5 i 6-letnie biorą udział w zajęciach bibliotecznych 1raz w miesiącu.

· Współpracujemy z Komendą Miejską Policji w Łomży i zapraszamy kilka razy w roku policjantów na zajęcia.

· Przedszkole współpracuje również z Komendą Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.

· Szkołami podstawowymi Nr 2 i Nr 5 w Łomży, Szkołą Podstawową w Zbójnej, Łomżyńskimi przedszkolami.

· Współpracuje także z uczelniami wyższymi: Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości Im. B. Jańskiego oraz Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

· W ramach współpracy z Pływalnią Miejską nr 2 bierzemy udział w programie: „Podwodne przedszkole”

·  Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi

·  Muzeum Przyrody w Drozdowie, Muzeum Północno -Mazowieckie

·  Filharmonią Kameralną w Łomży, innymi instytucjami.

II. Wizja Przedszkola
1. Przedszkole jest przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku.

2. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.

3. Rzetelnie przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, dba o ich sukcesy.
4. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

5. Stwarza atmosferę sprzyjającą akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”.

6. Wspiera w swych działaniach indywidualny rozwój każdego dziecka.

7. Stwarza dzieciom możliwość kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, samorealizacji i poznawania otaczającej    rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

8. Zajęcia oparte są na  metodach aktywizujących.
9.  Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

10. Działania Przedszkola ukierunkowane są na dziecko, jego potrzeby, umożliwiamy mu wszechstronny rozwój osobowości.
11. Zatrudnia wykwalifikowaną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczna.
12. Społeczność przedszkola przestrzega praw dziecka, dba o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.
13. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym oraz współpracuje za środowiskiem.

III. Misja Przedszkola

Przedszkole :
1. Skoncentrowane jest na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności.

2.  Jest placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspiera jego aktywność i kreatywność, pomaga w rozwoju jego talentów, wspiera w pokonywaniu trudności i barier.
3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

5. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
6. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
7. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do poprawy jakości pracy.

IV. Model absolwenta
Dziecko kończące przedszkole, potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,

  wykazuje :
- motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
- zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
- umiejętność współpracy w grupie,
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
-samodzielność,
-odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
  posiada:
-zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,
-wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
-podstawowa wiedzę o świecie;
  umie:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
rozumie, zna, przestrzega:
- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
-zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
- zasady kultury współżycia, postępowania,
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
  nie obawia się:
- występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
- chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
- wykazywać inicjatywy w działaniu,
- wyrażania swoich uczuć.

 

V. Cele i zadania przedszkola

1.      Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

- Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci oraz uwzględniającą oczekiwania rodziców

- Koncepcje pracy jest akceptowana przez nauczycieli i rodziców oraz podlega stałej analizie

- Nauczyciele planują i realizują pracę wychowawczo- dydaktyczną  wynikającą z koncepcji pracy placówki

2.      Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

- Procesy wspomagania rozwoju dzieci i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany

-  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są realizowane w przedszkolu z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

- W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.

- Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych  zainteresowań.

  1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

- W przedszkolu przeprowadzana jest  diagnoza wstępna i końcowa 5-6 latków 

- Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci 3-4 letnich dwa razy do roku

- Nauczyciele wykorzystują wnioski i rekomendacje z diagnozy i obserwacji do planowania pracy, tworzenia i modyfikowania programów.

- Przedszkole analizuje efekty podejmowanych działań w zakresie nabywania wiadomości i umiejętności przez dzieci

4.      Dzieci są aktywne.

- Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu.

- Nauczyciele pracują metodami aktywnymi

- Przedszkole posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych: - język angielski,  gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne, koło teatralne, umuzykalnianie z rytmiką, tańce towarzyskie, zajęcia sportowe

- Przedszkole organizuje uroczystości i imprezy angażując dzieci i rodziców  oraz osoby ze środowiska lokalnego

- Przedszkole bierze udział w konkursach zewnętrznych i organizuje konkursy wewnętrzne

5.      Respektowane są normy społeczne

- Dzieci czują się w przedszkolu bezpieczne

- Nauczyciele przestrzegają procedur bezpieczeństwa funkcjonujących w przedszkolu

- Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

- Przedszkole podejmuje działania adaptacyjne dla dzieci nowoprzybyłych oraz organizuje „dni otwarte”

- W placówce realizowane są programy: wychowawczy oraz profilaktyk

6.      Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

- Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

- Nauczyciele przy ustalaniu kierunków pracy z dziećmi w grupie wykorzystują wyniki prowadzonych diagnoz i obserwacji.

- Przedszkole ocenia efekty podejmowanych działań w zakresie rozwoju dzieci i podejmuje działania naprawcze.

- Nauczyciele wykorzystują wnioski z diagnoz i opinie specjalistów przy opracowywaniu programów pracy indywidualnej z dzieckiem.

- Nauczyciele we współpracy z rodzicami  określają możliwości i potrzeby dzieci

7.      Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

- Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli

- Nauczyciele współdziałają w tworzeniu procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podejmowanych w przedszkolu.

- Nauczyciele zespołowo opracowują nowe przedsięwzięcia służące edukacji w przedszkolu, poszerzaniu oferty edukacyjnej oraz doskonaleniu własnej pracy

- Nauczyciele współpracują przy realizacji zadań wynikających z WDN.

8.      Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

- Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach.

- Przedszkole informuje środowisko o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań.

- Przedszkole upowszechnia znaczenie wychowania przedszkolnego

9.      Rodzice są partnerami przedszkola

- Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

- Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci, organizuje spotkania ze specjalistami, zajęcia otwarte, warsztaty

- Rodzice wspomagają działania przedszkola w zakresie wzbogacania bazy materialnej i dydaktycznej przedszkola.

10.  Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

- Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska, bierze udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych.

- Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.

- Przedszkole organizuje wycieczki tematyczne celem poznania środowiska lokalnego.

11.  Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

- Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.

- Nauczyciele są zaangażowani w ewaluacje wewnętrzną podejmowaną w przedszkolu.

- Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy przedszkola.

- Przedszkole wykorzystuje informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola do doskonalenia efektów nauczania i wychowania.

- Przedszkole analizuje wnioski z badania losów absolwentów i uwzględnia je w pracy z dziećmi.

12.  Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

- Nauczyciele poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności podczas różnych szkoleń dotyczących min. Innowacji pedagogicznych

- W przedszkolu podejmuje się nowatorskie działania, innowacje, eksperymenty

-  Przedszkole uczestniczy w projekcie „ Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża”

 

Kierunki działań priorytetowych w latach 2012-2015:

Rok szkolny 2014/2015 -„Zdrowo, bezpiecznie i zgodnie z przyrodą” – kształtowanie nawyków żywieniowych, higienicznych, rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci, wdrażanie programów autorskich.

Rok szkolny 2013/2014 - „Ruch jest życiem – życie jest ruchem” – rozwijanie potrzeby podejmowania wysiłku fizycznego w celu prawidłowego funkcjonowania organizmu, zorganizowanie Olimpiady przedszkolaka, zwracanie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo.

Rok szkolny 2012/2013 – praca z dzieckiem zdolnym, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, zajęcia dodatkowe: teatralne, plastyczne, taneczne w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej, bezpieczeństwo, prawa dziecka, ekologia.

Elementy składowe koncepcji:

- roczne plany pracy przedszkola

- program wychowawczy i program profilaktyki

- zestaw programów wychowania przedszkolnego.

 

 

* dokument podlega modyfikacji w miarę potrzeb

 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu……………………..

 

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszego przedszkola, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane